วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

บทที่ 1การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟ ห ก ด่ า ส วกั้นหน้า 2 นิ้วและกั้นหลัง 1 นิ้ว ฝึกพิมพ์อักษรแป้นเหย้าประจํานิ้วตามแผนผัง เรียงตามลําดับจากนิ้วก้อยซ้ายจนถึงนิ้วก้อยขวาฝึกพิมพ์จนคล่อง สามารถจําได้อย่างแม่นยําอย่างน้อย 1 หน้า จงจําไว้ว่าสายตาต้องมองอยู่ที่แบบฝึกหัดเท่านั้น อย่าหันกลับไปมองที่แป้นอักษรในกระดาษที่เรคื้องพิมพ์เด็ดขาด อ่านคําสั่งก่อนพิมพ์ทุกครั้งปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บทที่ 2การพิมพ์อักษรแป้น เ ง้การก้าวนิ้ว ตามปกตินิ้วจะต้องวางอยู่ที่แป้นเหย้าประจํา แต่เมื่อต้องการพิมพ์เป็นอักษรอื่นที่มิใช่แป้นเหย้าให้ก้าวนิ้วไปพิมพ์ทีละนิ้ว เมื่อพิมพ์เสร็จแต่ละนิ้วให้ดึงนิ้วกลับแป้นเหย้าประจํานิ้วทันทีการก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น เ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ไปทางขวาดีดที่แป้น เแป้น ไม้โท ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ไปทางซ้ายดีดที่แป้น ไม้โทแป้น ง ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ไปทางขวาดีแป้น ง

บทที่ 3การพิมพ์อักษรแป้น พะรการก้าวนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น พ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขึ้นไปดีดทีแป้น พแป้น อะ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขึ้นไปดีที่แป้น อะแป้น อี ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ขึ้นไปดีที่แป้น อีแป้น ไม้หันอากาศ ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ขึ้นไปดีที่แป้น ไม้หันอากาศแป้น อำ ก้าวนิ้ว กลางซ้าย ขึ้นไปดีที่แป้น อำแป้น ร ก้าวนิ้ว กลางขวา ขึ้นไปดีที่แป้น รข้อควรจํา การผันคําที่ประกอบด้วยสระกับสระกับวรรณยุกต์ต้องผันวรรณยุกต์ก่อนผันสระ เช่นนํา พิมพ์ นำพรํา พิมพ์ พ ร่ำซำ พิมพ์ ซ้ำลํา พิมพ์ ล่า

บทที่ 4การพิมพ์อักษรแป้น อิ ทื แ มการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น อ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ลงมาดีดที่แป้น อแป้น อิ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ลงมาดีดที่แป้น อิแป้น ท ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ลงมาดีดที่แป้น ทแป้น อื ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ลงมาดีดแป้น อืแป้น แ ก้าวนิ้ว กลางซ้าย ลงมาดีดแป้น แแป้น ม ก้าวนิ้ว กลางขวา ลงมาดีดที่แป้น ม

บทที่ 5การพิมพ์อักษรแป้น ไ ป น ใ ๆ ผ ยการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น ไ ก้าวนิ้ว นางซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ไแป้น ป ก้าวนิ้ว นางซ้าย ลงมาดีดที่แป้น ปแป้น น ก้าวนิ้ว นางขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น นแป้น ใ ก้าวนิ้ว นางขวา ลงมาดีที่แป้น ใแป้น ๆ ก้าวนิ้ว ก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ๆแป้น ผ ก้าวนิ้ว ก้อยซ้าย ลงมาดีดที่แป้น ผแป้น ย ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ย

บทที่ 6การพิมพ์อักษรแป้น บ ล ฝ -การวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น บ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น บแป้น ล ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ลแป้น ฝ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ลงมาดีดที่แป้น ฝแป้น - ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ไปทางขาวดีดที่แป้น -

บทที่ 7การพิมพ์อักษรแป้น ถ ภ ค ต อึ อุการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น ถ ก้าวนิ้ว ซี้ซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น ถแป้น ภ ก้าวนิ้ว กลางซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น คแป้น ค ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ลงมาดีที่แป้น คแป้น ต ก้าวนิ้ว กลาง ขึ้นไปดีดที่แป้น ตแป้น อึ ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ลงมาดีดที่แป้น อึแป้น อุ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น อุ


บทที่ 8การพิมพ์อักษรแป้น ถ ภ ค ต อึ อุการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น จ ก้าวนิ้ว นางขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น จแป้น ข ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ขแป้น ช ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดที่แป้น ชแป้น - ก้าวนิ้ว นางซ้าย ขึ้นไปดีดที่แป้น -แป้น / ก้าวนิ้ว ก้อยซ้าย ลงมาดีดที่แป้น /

บทที่ 9การพิมพ์อักษรแป้น โ ฌ อ็ อ๋ ฑ ธ อ๊ ณการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น โ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว ชี้ซ้าย ดีดแป้น โ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ฌ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ไปทางขวาดีดแป้น ฌ แป้นเดียว เแป้น อ็ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ไปทางซ้ายดีดแป้น อ็ แป้นเดียวกับ อ้แป้น อ๋ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว ชี้ขวา ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ฑ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น ฑ แป้นเดียว พแป้น ธ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ชี้ซ้าย ขี้นไปดีดแป้น ธ แป้นเดียวกับ อะแป้น อ๊ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ชี้ขวา ขึ้นไปดีดแป้น อ๊ แป้นเดียวกับ อีแป้น ณ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว กลางขวา ขึ้นไปดีดแป้น ณ แป้นเดียวกับ ร

บทที่ 10การพิมพ์อักษรแป้น ฎ ฏ ษ ฆ อ” ศ ฯการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น ฎ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว กลางซ้าย ไปทางขวาดีดแป้น ฌ แป้นเดียว เแป้น ฏ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว กลางซ้าย ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ษ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว กลางขวา ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ฆ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว นางซ้าย ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น อ” ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น ฑ แป้นเดียว พแป้น ศ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว นางขวา ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ฯ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางขวา ขึ้นไปดีดแป้น อ๊ แป้นเดียวกับ อี

บทที่ 11การพิมพ์อักษรแป้น ฮ ฉ ฒ อู อั้ อ์ ?การวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น ฮ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว กลางซ้าย ไปทางขวาดีดแป้น ฌ แป้นเดียว เแป้น ฉ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว กลางซ้าย ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ฒ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว กลางขวา ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น อู ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว นางซ้าย ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น อั้ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น ฑ แป้นเดียว พแป้น อ์ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว นางขวา ดีดแป้น อ๋ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ? ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางขวา ขึ้นไปดีดแป้น อ๊ แป้นเดียวกับ อี

บทที่ 12การพิมพ์อักษรแป้น ฤ ( ) ฬ ซ ญ ฦ ฐการวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น ฤ ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ดีดแป้น ฤ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ( ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยซ้าย ไปทางขวาดีดแป้น ( แป้นเดียว ผแป้น ) ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางซ้าย ไปทางขวาดีดแป้น ) แป้นเดียว ปแป้น ฬ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางขวา ไปทางซ้ายดีดแป้น ฬ แป้นเดียวกับ ใแป้น ซ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว ก้อยขวา ดีดแป้น ซ แป้นเดียวกับแป้นเหย้า แป้น ญ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น ญ แป้นเดียว ยแป้น ฦ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขี้นไปดีดแป้น ฦ แป้นเดียวกับ ผแป้น ฐ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น ฐ แป้นเดียวกับ บ

บทที่ 13การพิมพ์อักษรแป้น 3 4 5 6 อํ . .การวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น 3 ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น 3 แป้นเดียวกับ ภ แป้น 4 ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น 4 แป้นเดียว ถแป้น 5 ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น 5 แป้นเดียว คแป้น 6 ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น 6 แป้นเดียว ตแป้น อํ ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ แล้วใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ขึ้นไปดีดแป้น อํ แป้นเดียว อัแป้น . ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยซ้าย ไปทางขวาดีดแป้น . แป้นเดียว งแป้น . ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขี้นไปดีดแป้น . แป้นเดียวกับ อิ

บทที่ 14การพิมพ์อักษรแป้น 0 1 2 7 8 9 , %การวางนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น 0 ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น 0 แป้นเดียว ๗แป้น 1 ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น 1 แป้นเดียว /แป้น 2 ใช้นิ้ว ก้อยขวา ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางขวา ขึ้นไปดีดแป้น 2 แป้นเดียว -แป้น 7 ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว นางขวา ขึ้นไปดีดแป้น 7 แป้นเดียว จแป้น 8 ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น 8 แป้นเดียว ขแป้น 9 ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น 9 แป้นเดียว ชแป้น , ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ขึ้นไปดีดแป้น , แป้นเดียว ลแป้น % ใช้นิ้ว ก้อยซ้าย ยกแคร่ ก้าวนิ้ว ก้อยขวา ไปทางขวาดีดแป้น % แป้นเดียว -

บทที่ 15 การใช้แป้นพิมพ์เครื่องหมาย ßl-l-à # ßการว้างนิ้ว วางนิ้วทั้งหมดไว้ที่แป้นเหย้าแป้น ßl-l-à .ใช้นิ้วก้อยมือซ้ายขึ้นไปแถวบนอยู่ซ้ายสุดแถวที่เป็นแป้นของตัวอักษรใช้ในกรณีที่พิมพ์กั้นหลังแต่ข้อความที่จอพิมพ์ยังไม่จบและเป็นข้อความที่ตัดคำไม่ได้จึงกดแป้นนี้เพื่อขอตัวอักษรเพิ่มได้อีกประมาณ 5 ดีดแป้น # ใช้นิ้วก้อยมือซ้ายก้าวขึ้นไปแถวบนสุดอยู่ซ้ายสุดและยกแป้นใช้กับเลขที่นัมเบอร์เช็ค แต่ปกติไม่ค่อยมีการใช้ในภาษาไทยแป้น ß ใช้นิ้วก้อยมือขวาก้อยขึ้นไปแถวบนอยู่ขวาสุด แถวที่เป็นแป้นถอยหลังใช้ในกรณีที่เครื่องกระโดดหรือพิมพ์ตัวอักษรไม่ติดแล้วกดถอยหลังมาพิมพ์ใหม่แต่ถ้าพิมพ์ผิดห้ามใช้แป้นนี้กดถอยหลังมาพิมพ์ซ้าเด็ดขาด

ข้อสอบปรนัย(ประวัติคอมพิวเตอร์)

1)ชาวอังกฤษที่สร้างเครื่องสำหรับแก้สมการโดยใช้พลังงานไอน้ำ ชื่อว่าอะไร
a.Charles Babbage
b. Jacquard
c.Gottried Wilhelm von Leibniz
d.Blaise Pascalเฉลย.a. Charles Babbage .
****************************************************************
2)ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้หมายถึงอะไร
a.Disk drive
b.Monitor
c.Speaker
d.hardwhere
เฉลย.D.hardwhere
****************************************************************
3)สื่อกลาง ( Media ) หมายถึงอะไร
a. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านของข้อมูลข่าวสารจากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้รับ
b. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์
c. ทำหน้าที่ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่คอยให้บริการแก่เครื่อง
d. ใช้ในการตรวจสอบหน่วยเก็บข้อมูลสำรองว่ามีพื้นที่ในการเก็บเท่าใด
เฉลยa. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านของข้อมูลข่าวสารจากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้***************************************************************
4)บิดาคอมพวเตอร์คนที่ 2 คือใคร
a.Blaise Pascal
b.Jonh Von Neumann
c.Charles Babbage
d.Joseph Marie Jacquard
เฉลยb.Jonh Von Neumann
**************************************************************
5)อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่าอะไร
a.Internet Information Research
b.International Organization
c.Inter Connection Network
d.Individual Thailand
เฉลยc.Inter Connection Network
**************************************************************

แนะนำตัว

นาย สุวนันท์ อินตา
รหัสนักศึกษา 52112240105
โปรแกรมวิชา ออกแบผลิตภัณฑ์และอุสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 1.58
จบจากสตรีสิริเกศ