วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ข้อสอบปรนัย(ประวัติคอมพิวเตอร์)

1)ชาวอังกฤษที่สร้างเครื่องสำหรับแก้สมการโดยใช้พลังงานไอน้ำ ชื่อว่าอะไร
a.Charles Babbage
b. Jacquard
c.Gottried Wilhelm von Leibniz
d.Blaise Pascalเฉลย.a. Charles Babbage .
****************************************************************
2)ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้หมายถึงอะไร
a.Disk drive
b.Monitor
c.Speaker
d.hardwhere
เฉลย.D.hardwhere
****************************************************************
3)สื่อกลาง ( Media ) หมายถึงอะไร
a. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านของข้อมูลข่าวสารจากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้รับ
b. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์
c. ทำหน้าที่ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่คอยให้บริการแก่เครื่อง
d. ใช้ในการตรวจสอบหน่วยเก็บข้อมูลสำรองว่ามีพื้นที่ในการเก็บเท่าใด
เฉลยa. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านของข้อมูลข่าวสารจากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้***************************************************************
4)บิดาคอมพวเตอร์คนที่ 2 คือใคร
a.Blaise Pascal
b.Jonh Von Neumann
c.Charles Babbage
d.Joseph Marie Jacquard
เฉลยb.Jonh Von Neumann
**************************************************************
5)อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่าอะไร
a.Internet Information Research
b.International Organization
c.Inter Connection Network
d.Individual Thailand
เฉลยc.Inter Connection Network
**************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น: